Gratis Datingsite

100% Gratis daten werkt, deze datingsite bewijst het!

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Door het klikken op de -link bij de registratie heeft ieder lid bij registratie aangegeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Ieder lid zal dan ook gebruik maken van de diensten van Klik2match in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor je akkoord gaat deze voorwaarden goed door.

1.2 Klik2match is bedoeld om volwassenen de gelegenheid te geven om via het internet contact te maken. Je moet daarom minimaal 18 jaar zijn om lid te worden van Klik2match. Als je jonger bent dan 18 mag je geen lid worden. Klik2match is echter niet verantwoordelijk in het geval mensen van onder de 18 jaar zich hebben geregistreerd, of in het geval mensen onjuiste gegevens over hun leeftijd opgeven.

1.3 Bij inschrijving zijn de volgende persoonlijke gegevens verplicht je e-mailadres, je geslacht, je sexuele voorkeur, je geboortjejaar, je lengte.

1.4 Je zult actuele en accurate informatie over jezelf verschaffen en indien deze informatie wijzigt zal je deze ook in je registratie aanpassen.

1.5 Het is voor Klik2match niet te controleren of mensen ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. Klik2match is dan ook niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die leden bij hun registratie, of in hun contact met andere leden opgeven. Klik2match zal echter alles in het werk stellen om de kans op misleidende profielen zo klein mogelijk te houden.

2. Privacy 2.1 Bij registratie vragen wij voor wat betreft je persoonlijke gegevens alleen om je voornaam, je geboortedatum, je e-mailadres en ik welke omgeving je woont.

2.2 Het opgeven van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor: - het opstellen van je profiel: alle door jou opgegeven informatie zal ook op je profiel getoond worden, met uitzondering van je geboortedatum (je geboortejaar wordt wel getoond) en je e-mailadres. - als zoekresultaat: als een persoon zoekcriteria opgeeft waar jouw profiel aan voldoet dan zal je profiel aan deze persoon getoond worden. - om inzicht te krijgen in ons ledenbestand en de manier waarop onze leden gebruik maken van onze diensten.

2.3 Je krijgt een eigen mailbox op Klik2match, je kunt dus via de site e-mailen met andere leden zonder je eigen e-mailadres aan anderen te geven.

2.4 Klik2match zal derden geen toegang geven tot jouw persoonlijke gegevens, behalve aan derden in opdracht van Klik2match werken en dan alleen nog in zoverre het voor die derden nodig is om hun taak uit te oefenen.

2.5 Klik2match kan, op basis van je interesse zoals vermeld in je profiel, bepaalde aanbiedingen onder je aandacht brengen. Dit zal dan nooit gebeuren via het door je opgeven e-mailadres, maar via je Klik2match mailbox.

3. Gedragsregels 3.1 Je zult Klik2match niet gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): - het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten); - diefstal; - onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en kinderporno); - hacken (computervredebreuk); en - het verspreiden van virussen en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van anderen.

3.2 Als je merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot Klik2match dan moet je dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per e-mail aan ons melden.

3.3 Het is niet de bedoeling om via Klik2match uitlatingen te doen over andere leden. Je zult je dan ook op geen enkele manier belastend uitlaten op je profiel of in je communicatie met anderen.

3.4 Je zult geen fotos van seksuele aard op onze site publiceren of via onze site aan anderen zenden. Tevens zal je ervoor zorgen dat op je hoofdfoto in ieder geval je gezicht of een gedeelte van je gezicht te zien is.

3.5 Je zult slechts actuele en accurate informatie over jezelf verschaffen.

3.6 Je verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat je via Klik2match publiceert. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar andere leden en alle interactie met andere leden.

3.7 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en je verklaart dat je je lidmaatschap uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en het lidmaatschap niet aan derden beschikbaar zult stellen of overdragen.

3.8 Je zult Klik2match niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Mocht je commerciële boodschappen via Klik2match naar buiten willen brengen neem dan contact met ons op, maar plaats ze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.9 Je verklaart dat je eventuele persoonlijke gegevens die je via Klik2match ontvangt vertrouwelijk zult behandelen en dat je deze gegevens op geen enkele wijze door zult geven aan anderen. Ook zul je deze gegeven niet gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het sturen van spam, junkmail of andere vormen van mailingen.

3.10 Je verklaart dat je een ander lid niet meer dan 5 berichten (e-mail of in het gastenboek) zult sturen als het andere lid niet reageert of je hiervoor toestemming heeft gegeven. Doe je dit wel dan kan dit gezien worden als het lastigvallen van anderen.

3.11 Je verklaart je nooit en te nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan je in werkelijkheid bent.

3.12 Wij behouden ons het recht voor om profielen die in strijd zijn met de door ons gestelde regels te weigeren of te verwijderen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.

4. Auteursrecht 4.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zal je niets van onze site kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige wijze openbaar maken

4.2 Voor de duur van het lidmaatschap mag je voor het gebruik van de site gratis gebruikmaken van de door Klik2match beschikbaar gestelde software, maar dan uitsluitend voor het normale gebruik van Klik2match. Je mag de software dus niet wijzigen, verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken als dit geen verband houdt met het normale gebruik van de site.

4.3 Het is niet toegestaan materiaal waar auteursrecht of merkenrecht op berust op de site te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

5. Aansprakelijkheid 5.1 Wij doen ons uiterste best om onze site degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade gelden door leden of derden die gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor het ontwrichten van relaties van onze leden of derden die gevolg zijn van een lidmaatschap en het gebruik van onze site.

5.3 Wij bieden privacybescherming door leden de mogelijkheid te geven om via de site met elkaar te communiceren. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie op hun profiel of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie via de leden.

5.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van leden, ex-leden of derden ten opzichte van een ander lid.

5.5 Wij kunnen niet garanderen dat Klik2match foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van leden die gevolg is van enige tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

5.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie.

5.7 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot onze site, de mailboxen of profielen van leden.

5.8 Wij dragen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door leden of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de site verzonden) obsceen of beledigend materiaal.

5.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet, elektronische storingen en het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

5.10 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeien uit aanspraken van derden tegen leden.

5.11 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan de zijde van onze leden veroorzaakt door derden.

5.12 Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met je gebruik van onze diensten of onvoldoende naleving van jouw kant van jouw verplichtingen ten opzichte van Klik2match (al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden).

6. Overmacht 6.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

6.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze leden, zullen voor risico van dit led of deze leden zijn.

7. Onze rechten 7.1 Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging onze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 Wij behouden ons het recht voor om de tarieven van onze diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

7.3 Eventuele wijzigingen in de overeenkomst tussen ons en jou (inclusief de wijzigingen in deze voorwaarden) worden van kracht 24 uur nadat wij je van de wijzigingen op de hoogte hebben gebracht.

7.4 Wij behouden ons het recht voor om leden te weigeren zonder opgaaf van reden.

7.5 Wij behouden ons het recht voor om alle informatie en afbeeldingen op het openbare deel van onze site te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden te verwijderen.

7.6 Wij behouden ons het recht voor om leden die in strijd handelen met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden de toegang tot de site te ontzeggen. Ook hebben wij het recht om profielen van deze leden te verwijderen.

8. Beëindiging lidmaatschap 8.1 Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment door jou beëindigd worden.

8.2 Indien je als lid handelt in strijd met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden, dan hebben wij het recht om zonder nadere ingebrekestelling of tussenkomst van derden je lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Je gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk je gegevens verwijderen zonder je daar vantevoren melding van te maken en dat we je met onmiddellijke ingang zonder melding de toegang tot Klik2match kunnen weigeren.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.2 Op betrekkingen tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van ons, bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats.